eby

Eesti Biokütuste koduleht

EBÜ liitus Eesti Elektritööstuse Liiduga

Eesti Biokütuste Ühing liitus Eesti Elektritööstuse Liiduga (http://www.elektriliit.ee)

Eesti Biokütuste Ühing võeti 24.04.2020. vastu Eesti Elektritööstuse Liidu (ETL) liikmeks. Selle suure ja valitsuse juures kuulda võetava MTÜ liikmeks olek loodetavasti võimaldab ka EBÜ häält ja tema liikmete huvisid rohkem arvestada. ETL plaanides on tegelda kogu energiasektoriga Eestis, mistõttu on EBÜ liikmeks astumine põhjendatud. Liikmeks oleks ei tähenda, et me sulandusime sellesse liitu, vaid me oleme suveräänne liige, nagu teinegi MTÜ – Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing. Liikmemaks on meile 300 eurot aastas.

ETL on 2004. aastal moodustatud mittetulundusühing, mis ühendab Eesti elektrivaldkonna ettevõtteid ja organisatsioone. Liidu eesmärgiks on seista Eesti elektritööstuse konkurentsivõime ja ühishuvide ees. Liit on Euroopa Elektritööstuste Liidu EURELECTRIC ning Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee liige, samuti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Energeetikanõukogu liige.

ETL 2020. aasta eesmärgid EURELECTRICs tulenevad eelkõige asjaolust, et ajavahemikus 2018-2019 kujundab Euroopa Liit välja uue õigusliku raamistiku energiapoliitika elluviimiseks perioodil 2021-2030. Praeguseks hetkeks on Puhta Energia Paketi (Green Deal) eelnõude läbirääkimised praktiliselt lõppenud. Toimub viimaste eelnõude tekstide viimistlemine, valmistutakse uue regulatsiooni rakenduslike aktide vastuvõtmiseks ning nende üle võtmiseks liikmesriikide seadusandlusesse. EURELECTRIC võttis Puhta Energia Paketi läbirääkimiste protsessis aktiivse positsiooni, esitas eelnõude kohta suure hulga muudatusettepanekuid ja kaitses neid. Suure enamuse ettepanekute puhul õnnestus saavutada ka elektritööstusele sobivad muudatused. Ainus teema, millega muutust saavutada ei õnnestunud puudutab reguleeritud elektrimüügi hindade säilitamise õigust „haavatavatele“ tarbijagruppidele, mille juurde tuleb Euroopa Komisjon tagasi hiljemalt 2025. a lõpus. Puhta Energia Paketi mõju arengutele elektriturul sõltub siiski nende ellu rakendamise efektiivsusest ja turuosaliste tagasisidest võimalike täiendavate muudatuste osas. Seetõttu on Liit seadnud eesmärgiks selles protsessis võimalikult maksimaalselt kasutada ära EURELECTRICU kompetentsi EL-i kliima- ja energiapoliitika raamistiku elluviimisel perioodil 2021-2030.

ETL osaleb aktiivselt erinevate Euroopa Komisjoni poolt algatatud ja algatatavate ELi õigusaktide (sh tööstusheite direktiivist tulenevate keskkonnanormide uuendamine, energia ja keskkonna riigiabi suuniste uuendamine jne) üle vaatamise protsessides tagamaks ETL liikmete huvide kaitstus ja elektrituru võimalikult efektiivne toimimine.

Ülo Kask

30.04.2020.

Tagasi pealehele

Kalender

Uudiste ahiiv

Copyright © 2024 eby