eby

Eesti Biokütuste koduleht

Päideroog. Roo varumine

Päideroog kui energiataim

Päideroog on mitmeaastane kõrreline, mida on varem kasvatatud loomasöödaks ja praegu Soomes üha suuremal määral ka bioenergia tootmiseks. Bioloogiline kuivainesaak on 6-10 t/ha. Päideroog niidetakse varakevadel hästi madalalt ja pallitakse võimalikult tihedateks ümar- või suurkantpallideks. Teda võib koristada ka kohe purustatud kujul, kasutades hekseldusmasinaid.

Pilliroo koristusmasin
Pilliroo koristusmasin
Pilliroo koristusmasina lõikeosa (heeder)

Kevadel koristatud päideroog sobib koospõletamiseks segus turba, hakkpuidu, puukoore ja saepuruga. Päideroo viljelemisel on suurimateks kuluartikliteks väetuskulud ja kulutused masinatele. Energia-päideroo kasvatamise tasuvus on võrreldav söödaodra kasvatamisega.
Energia tootmiseks on päideroog ja pilliroog üsna sarnased. Mõlemaid võib kasutada nn. lisa põletusmaterjalina ehk näiteks segus hakkpuidu või turbaga, kus on umbes viis kuni kümme protsenti päideroogu või pilliroogu.

 

Roo varumine

Pilliroo varumiseks on mitmeid erinevaid võimalusi, nende hulgast võib valida sobivaima, vastavalt eesmärgile, ajale ja eelarvele. Mõnel pool varutakse roogu selleks, et saada katusematerjali, teisal jällegi niidetakse, et roostikust lahti saada.

Suurtes merelahtedes võib niita mitmeid kümneid, isegi sadu hektareid, samas kui suvila rannas võib olla küsimuseks vaid mõne aari niitmine. Siinkohal tutvustatakse erinevaid valikuid ja võimalusi roo koristamiseks ja varutud roo käitlemiseks.

Tagasi pealehele

Kalender

Copyright © 2024 eby