eby

Eesti Biokütuste koduleht

EBÜ Põhikiri

 

EESTI BIOKÜTUSTE ÜHINGU PÕHIKIRI

 ÜLDSÄTTED

§ 1. Eesti Biokütuste Ühing on mittetulundusühing ning juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

1. Eesti Biokütuste Ühingu eestikeelseks lühendiks on EBÜ, vastavalt vajadusele kas koos või ilma mittetulundusühingule viitava täiendita.
2. Eesti Biokütuste Ühingu inglisekeelseks nimeks on Estonian Biofuel Association ning inglisekeelseks lühendiks EBA

§ 2. EBÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, oma liikmete ning avalikkuse huvidest ja soovidest.

§ 3. EBÜ on eraõiguslik juriidiline isik oma pangakonto pitsati ja sümboolikaga.

§ 4. EBÜ asukoht on Tallinna linnas.

§ 5. EBÜ põhikiri on täiendatud 19.01 2007.a

§ 6. EBÜ on asutatud 08. mai 1998.a. tähtajatult.

  1. EESMÄRK

§ 7. EBÜ neb oma tegevuse põhieesmärgina biokÜtuste alase teadus- arendustegevuse ja teavitamise kaudu keskkonnasäästlike biokütuste varude hindamise, soetamise, tootmise ja kasutamise propageerimist riigi majandustegevuses ning elanikkonna seas.

§ 8. EBÜ ülesanneteks on:

   1. biokütuste alasest ettevõtlusest, teadus- ja arendustegevusest ning teavitamisest huvitatute ühendamine Eestis heategevuslikult ja avalikkuse huvides;
   2. liikmete ühishuvide kaitsmine, biokütuste alase ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse ning teavitamisega seotud sidemete arendamine teiste riikide sarnaste teemadega tegelevate organisatsioonidega ja biokütuste valdkonnas tegelejate esindamine nii kodu- kui ka välismaal;
   3. töökavade koostamine, biokütuse-alase riikliku informatsiooni kogumine, levitamine ning siseriiklike ja
    riikidevaheliste infopäevade, seminaride korraldamine;
   4. Eesti biokütusega tegelejate ning huvitatute tegevuse juhtimine ja osavõtu korraldamine kodumaal ja rahvusvahelistel seminaridel, messidel;
   5. ühingu liikmete ja asjast huvitatute täiendkoolitamine, koolitusmaterjalide ettevalmistamine ja õppereiside korraldamine;
   6. materiaalse baasi kindlustamine biokütuse-alase informatsiooniga tegelemiseks;
   7. biokütuste propageerimine ja seadusandlike ettepanekute tegemine.

§ 9. Pôhieesmärgi saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks EBÜ:

   1. algatab biokütuste arengukavasid, maakondlikke ja riiklikke uurimisi biokütuste kasutamisvõimaluste ning tuleviku prognooside kohta;
   2. arendab koostööd teiste ühiskondlike organisatsioonidega, kohalike omavalitsustega, ettevõtetega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal;
   3. koostab iga-aastaseid infokogumikke,
   4. autasustab oma tegevusega silma paistnud ühingu liikmeid ja eestvedajaid;
   5. vastavalt võimalustele loob soodustingimusi EBÜ liikmetele EBÜ vara kasutamisel, näitustel, messidel osalemiseks ning informatsiooni hankimiseks;
   6. korraldab näõlikke õppepäevi ja õppereise, sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid;
   7. seab eesmärgiks astuda rahvusvahelistesse eriala liitudesse, organisatsioonidesse ja ühingutesse;

III. EBÜ liikmed, nende õigused ja kohustused:

§ 10. EBÜ liikmeteks võivad olla kõik Eestis teadus- ja arendustegevusega ning ettevõtlusega tegelevad
juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja.

§ 11. EBÜ toetajaliikmeks võivad olla kõik ettevõtted, organisatsioonid, ühingud ja üksikisikud nii kodu- kui ka välismaalt, kes soovivad kaasa aidata EBÜ eesmärgi saavutamisele. EBÜ ja toetajaliikme vahelised suhted rajatakse koostöölepingutele.

§ 12. EBÜ üldkogul on õigus valida auliikmed, kelledelt ei võeta liikmemaksu ning kellele ei laiene kohustus osaleda üldkogude ja juhatuse töös. Auliikmeid ei arvestata ka üldkogu kvooruminõude hulka..

§ 13. EBÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. EBÜ liikmeks astumisel tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta EBÜ juhatus teeb oma otsuse esimesel juhatuse koosolekul arvates avalduse laekumise päevast.
Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkogu..

§ 14. EBÜ liikmed maksavad liikmemaksu üldkogu poolt kindlaksmääatud suuruses hiljemalt vastava aasta 10.septembriks.

§ 15. EBÜ liikmetel on ôigus:

   1. osaleda EBÜ tegevuses selle põhieesmärgi ja ülesannete täitmisele kaasaaitamises;
   2. oma esindajate kaudu osaleda hääleõiguslikuna EBÜ üldkogu ja juhatuse töös ning valida ja olla valitud põhikirjas sätestatud korras EBÜ juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse ning esindada ühingut selle juhtorganite volitusel üldse ja teistes organisatsioonides ning üritustel;
   3. esitada arupärimisi ja ettepanekuid ühingu valitavate organite tegevuse kohta ning saada ühingu tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
   4. kasutada EBÜ-le kuuluvaid materiaalseid väärtusi ja sümboolikat;
   5. esitada EBÜ juhtorganitele taotlusi materiaalse abi või toetuse ning moraalse tunnustuse saamiseks;
   6. kasutada võimaluse korral ja vastavalt kehtestatud tingimustele eeliskorras ning soodustingimustel EBÜ vara ja vahendeid;
   7. lahkuda EBÜ-st ja kutsuda tagasi oma esindajad EBÜ juhtorganitest.

§ 16. EBÜ liikmed on kohustatud:

   1. järgima ühingu põhikirja ning teisi valitud organite ning ametiisikute poolt oma pädevuse piires vastu võetud otsuseid;
   2. osalema oma esindajate kaudu korralise ja erakorralise üldkogu ning juhatuse töös;
   3. tasuma üldkogu poolt määratud EBÜ sisseastumis- ja liikmemaksu;
   4. kasutama heaperemehelikult ja säästlikult EBÜ vara.

§ 17. EBÜ liikmel on õigus igal ajal EBÜ-st välja astuda. Selleks tuleb esitada EBÜ juhatusele kirjalik avaldus ja likvideerida vastastikused võlgnevused vastavalt sisekorra eeskirjadele.

§ 18. Liikme võib EBÜ-st välja arvata, kui ta ei täida EBÜ põhikirja sätteid või on kahjustanud moraalselt või materiaalselt EBÜ-t. Liige arvatakse EBÜ-st välja juhatuse otsusega. Kui liige sellega nõus pole, võib ta nõuda väljaarvamise otsustamist üldkogu poolt.

IV. JUHTIMINE

§ 19. EBÜ kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek – üldkogu, mille juhatus kutsub kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord aastas.

§ 20. Juhatus peab üldkogu kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt kümnendik mittetulundusühingu liikmetest.

§ 21. Üldkogu aeg, koht ja päevakord tehakse liikmetele teatavaks hiljemalt 7 päeva enne koosolekut.

Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkogul osalevad või on esindatud kõik EBÜ liikmed.

§ 22. EBÜ üldkogu on otsustusvõimeline:

 • Kui sellest võtab osa või on esindatud üle poole EBÜ liikmetest (kvoorum). Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkogul osalejatest. Igal EBÜ liikmel on hääletamisel üks hääl.
 • Juhul, kui üldkogul ei osale piisavalt liikmeid, et kvooruminõuet täita, kutsub juhatus minimaalselt 14 päeva pärast kokku uue üldkogu, mille otsustusvõimelisuseks ei ole vajalik eelmises punktis sätestatud kvooruminõue. Selle üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkogul osalejatest, kuid mitte vähem kui 6 liiget. Igal liikmel on hääletamisel üks hääl.

§ 23. Üldkogu pädevus:

   1. võtab vastu EBÜ põhikirja või teeb selles muudatusi;
   2. otsustab kõik EBÜ tegevuse põhiküsimused ja eesmärgid;
   3. valib minimaalselt 3-liikmelise juhatuse ja vajadusel revisjoni komisjoni;
   4. vajadusel kutsub juhatuse või revisjoni komisjoni liikme(d) tagasi ja valib uued;
   5. kinnitab EBÜ sümboolika;
   6. määrab EBÜ sisseastumismaksu suuruse;
   7. määrab EBÜ liikmemaksu suuruse;
   8. kinnitab EBÜ eelarve ja majandusaasta aastaaruande;
   9. autasustab EBÜ liikmeid, aktiviste, toetajaid ning esitab neid autasustamisele riiklike ja ühiskondlike organisatsioonide autasudega;
   10. annab igakordse loa laenude võtmiseks teistelt juriidilistelt või füüsilistelt isikutelt;
   11. kinnitab EBÜ juhatuse ja tegevdirektori palgad.

§ 24. Üldkogu võib vastu võtta otsuse põhikirja muutmise ja EBÜ tegevuse lõpetamise kohta, kui üldkogust võtab osa või on esindatud üle poole EBÜ liikmetest ning selle otsuse poolt hääletab üle kahe kolmandiku (2/3) üldkogul osalenutest.

§ 25. EBÜ juhatus valitakse üldkogu poolt kolmeks aastaks. EBÜ juhatus valib enda seast esimehe ja aseesimehe . Juhatuse liige võib olla juhatusse valitud mitte rohkem kui kaheks ametiajaks või kuueks aastaks.

Juhatus:

   1. valmistab ette üldkogu koosolekuid ja viib ellu üldkogu otsuseid;
   2. esindab ja juhib EBÜ tegevust üldkogude vahelisel ajal;
   3. esitab üldkogule kinnitamiseks EBÜ eelarve ja majandusaasta aruande;
   4. otsustab EBÜ liikmete vastuvõtu ja väljaarvamise küsimused;
   5. koostab ja kinnitab töökavad;
   6. kinnitab EBÜ sisekorra eeskirjad;
   7. jälgib EBÜ juhatuse ja üldkogu otsuste täitmist ning põhikirja järgimist EBÜ liikmete poolt;
   8. annab EBÜ liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta;
   9. kogub ja levitab liikmete seas biokütuste-alast riiklikku informatsiooni ning koostab iga-aastaseid infokogumikke;
   10. vajadusel valib esindajad EBÜ esindamiseks;
   11. võtab vajadusel tööle EBÜ tegevdirektori, kes moodustab vastavalt vajadusele sekretariaadi;
   12. kuulutab välja konkursse EBÜ liikmete huvides tehtavate tööde teostamiseks ja kinnitab selle tulemused;
   13. kutsub vähemalt 1/10 liikmete või revisjoni komisjoni nõudel kokku erakorralise üldkogu;
   14. 14. lahendab liikmete vahelisi vaidlusküsimusi.

§ 26. EBÜ juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt 4 korda aastas. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest, sealhulgas
juhatuse esimees või aseesimees. Otsuse vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

§ 27. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikides õigustoimingutes.

§ 28. Juhul, kui juhatus on ametisse määranud EBÜ tegevdirektori, on tema ülesanneteks:

   1. viia oma igapäevase tegevusega ellu üldkogu ja juhatuse otsuseid;
   2. kasutada EBÜ vahendeid kinnitatud eelarve piires;
   3. esindada EBÜ-t kõigis organisatsioonides, avada ja sulgeda EBÜ pangaarveid, sõlmida lepinguid ning anda välja volikirju ja korraldusi;
   4. vastutada EBÜ raamatupidamise ja sisekorra eeskirjade täitmise eest.

V EBÜ vara, majandustegevus ja vastutus.

§ 29. EBÜ vahendid ja vara moodustuvad:

   1. sisseastumismaksudest;
   2. liikmemaksudest;
   3. kodu- ja välismaa juriidiliste ja üksikisikute annetustest, toetusest ning pärandustest;
   4. sihtotstarbelistest eraldistest;
   5. projektipõhistest eraldistest;
   6. 6. EBÜ põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, sponsori-ja reklaamilepingutest, loteriidest, intressitulust ja muudest laekumistest ning EBÜ varadest saadavatest sissetulekutest.

§ 30. EBÜ vahendid ja vara kuuluvad EBÜ-le ning neid kasutatakse ja käsutatakse EBÜ põhieesmärgi
saavutamiseks kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale vastavalt.

§ 31. EBÜ ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist
vastutust EBÜ kohustuste eest.

§ 32. EBÜ peab oma vahendite ja vara üle raamatupidamise arvestust, maksab makse ning esitab maksuhaldurile maksudeklaratsioonid õigusaktides sätestatud korras

§ 33. EBÜ vara kasutamist kontrollib üldkogu. Üldkogu võib varade kasutamise kontrollimiseks määrata revisjoni ja valida revisjoni komisjoni. Juhul kui varade kasutamise kontrollimiseks määratakse revisjon, esitab revisjoni komisjon revisjoni tulemuste kohta aruande üldkogule. Revisjoni komisjoni arvamuse peab lisama ka EBÜ majandusaasta aruandele.

VI EBÜ TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 34. EBÜ tegevus lõpetatakse:

   1. kui EBÜ üldkogu tunnistab tegevuse lõpetamise vajalikuks;
   2. EBÜ liikmete arv langeb alla kahe;
   3. muudel seadusandlusega ettenähtud juhtudel.

§ 35. EBÜ tegevuse lõpetamisel toimub EBÜ likvideerimine. Likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkogu otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Likvideerijatel on õigus esindada EBÜ-t ainult ühiselt.

§ 36. § 36. Likvideerimisel antakse üle pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist EBÜ allesjäänud vara sarnasele organisatsioonile või kui vara ei saa üle anda, läheb vara riigile.

§ 37.Kõik EBÜ likvideerimisega seotud küsimused lahendatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Tagasi pealehele

Copyright © 2024 eby