eby

Eesti Biokütuste koduleht

Avalikud kirjad

Ühispöördumine

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Eesti Taastuvenergia Koja, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu, Eesti Erametsaliidu, Eesti Biokütuste Ühingu ja Riigimetsa Majandamise Keskuse ühispöördumine Euroopa Parlamendi, Euroopa Nõukogu ning seonduvate organisatsioonide poole.

ENVI ettepanekute alusel taastuvenergia direktiivis II biomassi säästvuskriteeriumide karmistamise ning rakendamise >1MW energiaseadmetele eeldatav mõju Eestile ja teistele sarnaste tingimustega riikidele.

Pöördume Teie poole seoses eelseisva hääletusega Taastuvenergia Direktiivis (TED) sisalduvate biomassi säästvuskriteeriumite üle Euroopa Parlamendi Keskkonnakomisjonis 23. oktoobril 2017 a.

Eestis kasvab looduslikel ja ajaloolistel põhjustel lisaks palgimetsale nii paberi tootmiseks sobivat puitu kui saetööstusele ja paberitooraineks mittesobivat ümarpuitu. Viimati mainitut ja raidmeid kasutatakse kütteks, energia- ja kütuste tootmiseks. Puitkütustel põhineb 89% Eestis tarbitavast taastuvenergiast.

Tarbijad säästavad tänu puitkütuste kasutamisele aastas kümneid miljoneid eurosid, küttearved on vähenenud 20-30% ja maagaasi import 40%. Eestis puudub täna puidule alternatiivne taastuvenergial küttelahendus. Seetõttu on metsaomanikud, taastuvenergia- ja metsandusettevõtjad mures ettepanekute pärast, mis seavad olulised piirangud puidu kasutamisele. Iseäranis oleme mures, et ENVI raportöör on muutnud Komisjoni ettepanekuid järgnevalt:

1. Nihutanud Komisjoni seatud TED regulatsiooni 20MW alampiiri 1MW-le, ehkki 80% biomassist tarbitakse üle 20MW võimsusega jaamades (art 26.1). See on selgelt ebamõistlik lahendus.
2. Oluliselt piiranud biomassi kättesaadavust välistades bioenergia kasutamisest näiteks küttepuidu, mida traditsiooniliselt on Eestis kasutatud aastasadu (art 26).

Leiame, et ENVI ettepanekud TED II artiklile 26 toovad kaasa:

1. pikenenud tarneahela ja toormepuuduse, mis väljendub tarbijale elektri- ja soojuse hinnatõusus;
2. elanike heaolu languse ning teiste kaasuvate sotsiaalmajanduslike riskide realiseerumise;
3. taastuvenergia eesmärkide määratud ajal mittetäitmise ning energiajulgeoleku vähenemise Euroopa Liidus;
4. biomassi säästvuskriteeriumite ülereguleeritusest tuleneva halduskoormuse kasvu. Toetame praegust Euroopa Komisjoni Taastuvenergia Direktiivi ettepanekut.

Sellest tulenevalt palume Teil:

1) Kontakteeruda oma fraktsioonis ENVI kolleegidega ning juhtida nende tähelepanu tõsistele probleemidele, mida toob kaasa biomassi kättesaadavuse ja kasutamise piiramine riikidele nagu Eesti ning kutsuda neid üles toetame Euroopa Komisjoni esialgset ettepanekut.
2) Tõstatada küsimus ENVI muudatusettepanekute kohta, mis toovad kaasa biomassi säästvuskriteeriumite ülereguleerituse, suure halduskoormuse ja hinnatõusu tarbijatele oma fraktsiooni horisontaalsetes töörühmades ja vajadusel ka fraktsiooni juhtkonnas.

Tagasi pealehele

Copyright © 2024 eby