eby

Eesti Biokütuste koduleht

EBÜ artikkel ajakirja „Eesti Põlevloodusvarad ja –jäätmed

EBÜ artikkel ajakirja „Eesti Põlevloodusvarad ja –jäätmed“ juubelinumbri esikaane siseküljele.

Eesti Biokütuste Ühing – EBÜ (www.eby.ee) – on asutatud 08. mail 1998. aastal tähtajatult, seega täitus ühingul tänavu 20. tegevusaasta. Septembrist 1999st kuni 2018. aastani oli EBÜ Euroopa Biomassi Assotsiatsiooni täisliige AEBIOM (varem www.aebiom.org, nüüd https://bioenergyeurope.org).

 EBÜ peamisekseesmärgiks on olnud oma liikmete seas ja kogu Eestis biokütuste laiemakasutusele võtmise tähtsuse teadvustamine ja propageerimine. Kui varematelaastatel pöörati põhitähelepanu tahketele biokütustele, siis nüüd ka vedelateleja gaasilistele biokütustele. On osaletud arvukatel nii rahvusvahelistel kui kakodumaistel seminaridel, konverentsidel, näitustel ja õppepäevadel, kus meieliikmete esindajad on esitanud ettekandeid, tutvustanud ühingu tegevusi,näidanud biokütuste kasutusvõimalusi ja uudistanud mitmeid huvitavaid jauudseid biokütustel ja muudelgi taastuvatel energiaallikatel töötavaid objekte nii Eestis kui välismaal. Viimasel viimsel aastal külastatutest võiks nimetada ASiUtilitas Tallinna Elektrijaama (Väos) II koostootmisplokki, Kuressaare jaRakvere ORC tehnoloogial töötavaid soojuse ja elektri koostootmisjaamu,

Eesti suuremaid pelletiküttel töötavaid katlamaju Kose vallas ja sama valla Ardu aleviku renoveeritud kaugküttesüsteemi, Stora Enso Eesti ASi Imavere saeveskit, Danpower ASi katlamajuVõrus, ASi Eesti Energia Iru Elektrijaama Jäätmepõletusplokki Irus, ASi FortumEesti Pärnu soojuse ja elektri koostootmisjaama, ASi SW Energiakaugküttesüsteeme Pärnumaa väikeasulates, ASi Eraküte (hiljem AS UtilitasEesti) hakkpuidule üleviidud katlamaja Rapla linnas, Alu aleviks asuvat ASiRapla Metall tootmisbaasi, OÜ Pelletech, OÜ Kohila Vineer, SillamäeSoojuselektrijaama, kus on osaliselt üle mindud puitkütustele, PõlevkiviKompetentsikeskust Kohtla-Järval, AS Tootsi Turvas turbatootmist ja värskeltsoetatud kändude ja muu massiivse puidu purustamise seadet ja RadviliškiseMasinatehast Leedus, kus valmistatakse pelletitootmise seadmeid ja väiketehasetäislahendusi.

EBÜ andis välja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahalisel toel alates 2003.aastast ajakirja „Eesti Põlevloodusvarad ja –jäätmed“, mis 2016. aastast kannab nime „Põlevad ja Mittepõlevad Energiaallikad“, et kajastust leiaksid kõiktaastuvad energiaallikad, mitte ainult põlevad. Seega koos käesolevaga on väljaantud kokku 16 numbrit. 2016 aastal uuendati temaatilist brošüüri „Puitkütus“.Elektroonsel kujul (v.a 2003. aasta number) on need saadavad EBÜ kodulehel(rubriigis Publikatsioonid).On heameel tõdeda, et valdava osa Eesti linnade ja külade kaugküttesüsteemides toodetavast soojusest saadakse biomassist (hakkpuit, puitjäätmed, koor, põhk, luhahein, biogaas jms). KIKi kaudu saavad jätkuvalt toetust soojusettevõtjad, kes soovivad fossiilkütustel töötavaid katlamaju üle viia peamiseltpuitkütustele.

Tagasi pealehele

Kalender

Copyright © 2024 eby