eby

Eesti Biokütuste koduleht

Euroopa Komisjon avaldas 14. juulil uue EL kliima- ja energiaalase seadusandluse paketi

Euroopa Komisjon avaldas 14. juulil uue EL kliima- ja energiaalase seadusandluse paketi koondnimetajaga „Eesmärk 55″ (ehk „Fit For 55″): ELi 2030. aasta kliimaeesmärgi saavutamine teel kliimaneutraalsuseni.

Paketi üldeesmärk on sisustada EL tasandil möödunud aastal kokku lepitud eesmärki saavutada EL üleselt 2030. aastaks vähemalt 55% kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemine võrreldes 1990. aastaga. Selleks on Euroopa Komisjon teinud ettepaneku muuta kõiki olulisemaid kliima- ja energiaraamistiku õigusakte.

Paketti kuuluvad algatused sisaldavad järgnevaid valdkondlikke ettepanekuid, mille  juurde on lisatud hüperlingid, mis viivad ettepanekute failideni. Sulgudesse on märgitud lühemad käibel olevad nimetused vastavate algatuste kohta.

–          Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi muudatuse ettepanek (nn ETS ehk eesti keeles HKS (heitkogustega kauplemise süsteem))

–          Liikmesriikide kohustuslike iga-aastaste kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise määruse muudatus (nn ESR ehk eesti keeles JKM (jagatud kasutuse määrus))

–          Lennunduse panus liidu majanduse kogu heite vähendamise eesmärgi saavutamisse ja ülemaailmse turupõhise meetme asjakohase rakendamiseni (nn lennunduse ETS/lennunduse HKS) ja sama teemaga seotud otsuse eelnõu

–          Kliimaneutraalsuse eesmärgid maakasutus-, metsandus- ja põllumajandussektoris (nn LULUCF)

–          Määruse muudatus uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheite standardite karmistamiseks vastavalt liidu suurenenud kliimaeesmärkidele (nn CO2 standardid sõidukitele)

–          Süsiniku piirimeetme määrus (CBAM ehk eesti keeles SPiM (süsiniku piirimeede))

–          Otsuse muutmine seoses ELi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste ühikutega kauplemise süsteemi turustabiilsuse reservi paigutatavate lubatud heitkoguse ühikute kogusega aastani 2030 (nn MSR)

–          Kliimameetmete sotsiaalfond

–          Energiamaksustamise direktiiv

–          EL energiatõhususe direktiivi muudatusettepanek

–          EL taastuvenergia direktiivi ülevaatuse eelnõu

–          EL alternatiivkütuste taristu ettepanek ning selle strateegiline plaan

–          EL säästlike lennukikütuste määruse ettepanek (nn ReFuelEU Aviation)

–          EL säästlike laevakütuste määruse ettepanek (nn FuelEU Maritime)

Paraku eestikeelseid versioone failidest hetkel veel ei ole, kuid kui need valmivad, lisab Euroopa Komisjon need samade linkide juurde.

Pikema ülevaate paketis kavandatud meetmetest ja nende võimalikust mõjust erinevatele sektoritele on leitav valdkonniti koostatud faktilehtedest, mis on lisatud manusesse.

Kuna pakett toob muudatusi ka selles, millised algatused erinevatele sektoritele mõju avaldavad, oleme pannud kokku ka maatriksi, mis annab aimu, millised failid võiksid eri sektorite esindajatele enim huvi pakkuda. (Manuse fail nimega „Maatriks”)

Oleme ühiselt (Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium) koostamas Vabariigi Valitsuse seisukohti paketile. Seisukohad on kavas kinnitada Vabariigi Valitsuses ja Riigikogus selle aasta oktoobris-novembris.

Ootame seisukohtade kujundamisele ka teie sisendeid hiljemalt 10.09.2021 aadressile: kliimapakett@list.envir.ee

Palume mõtete esitamisel jälgida manuses failis „Sisendivorm” esitatud struktuuri ning anda oma vastused otse sellele vormile.

Ühtlasi on meil rõõm teid kutsuda huvigruppidele suunatud kliimapaketti tutvustavale online infoseminarile 24. augustil kell 14.00-16.00.

Infoseminar toimub Zoom keskkonnas ja sellele saab end registreerida kuni 23.08 siit: https://forms.gle/Sp8VjEaxGouM32sN7

 Küsimuste korral palun samuti esitada need üldmeilile kliimapakett@list.envir.ee

Head!

Kliimapaketi Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi tiim.

Tagasi pealehele

Kalender

Uudiste ahiiv

Copyright © 2024 eby