eby

Eesti Biokütuste koduleht

EBÜ artikkel ajakirja „Eesti Põlevloodusvarad ja –jäätmed

Eesti Biokütuste Ühing – EBÜ (www.eby.ee) – on asutatud 08. mail 1998. aastaltähtajatult, seega täitus ühingul tänavu 20. tegevusaasta. Septembrist 1999stkuni 2018. aastani oli EBÜ Euroopa Biomassi Assotsiatsiooni täisliige AEBIOM (varemwww.aebiom.org, nüüd https://bioenergyeurope.org).

EBÜ peamiseks eesmärgiks on olnud oma liikmeteseas ja kogu Eestis biokütuste laiema kasutusele võtmise tähtsuse teadvustamineja propageerimine. Kui varematel aastatel pöörati põhitähelepanu tahketele biokütustele, siis nüüd ka vedelatele ja gaasilistele biokütustele. On osaletudarvukatel nii rahvusvahelistel kui ka kodumaistel seminaridel, konverentsidel,näitustel ja õppepäevadel, kus meie liikmete esindajad on esitanud ettekandeid,tutvustanud ühingu tegevusi, näidanud biokütuste kasutusvõimalusi ja uudistanudmitmeid huvitavaid ja uudseid biokütustel ja muudelgi taastuvatelenergiaallikatel töötavaid objekte nii Eestis kui välismaal. Viimasel viimselaastal külastatutest võiks nimetada ASi Utilitas Tallinna Elektrijaama (Väos)II koostootmisplokki, Kuressaare ja Rakvere ORC tehnoloogial töötavaid soojuseja elektri koostootmisjaamu, Eesti suuremaid pelletiküttel töötavaid katlamajuKose vallas ja sama valla Ardu aleviku renoveeritud kaugküttesüsteemi, Stora Enso Eesti ASi Imaveresaeveskit, Danpower ASi katlamaju Võrus, ASi Eesti Energia Iru ElektrijaamaJäätmepõletusplokki Irus, ASi Fortum Eesti Pärnu soojuse ja elektrikoostootmisjaama, ASi SW Energia kaugküttesüsteeme Pärnumaa väikeasulates, ASiEraküte (hiljem AS Utilitas Eesti) hakkpuidule üleviidud katlamaja Raplalinnas, Alu aleviks asuvat ASi Rapla Metall tootmisbaasi, OÜ Pelletech, OÜKohila Vineer, Sillamäe Soojuselektrijaama, kus on osaliselt üle mindudpuitkütustele, Põlevkivi Kompetentsikeskust Kohtla-Järval, AS Tootsi Turvas turbatootmistja värskelt soetatud kändude ja muu massiivse puidu purustamise seadet ja RadviliškiseMasinatehast Leedus, kus valmistatakse pelletitootmise seadmeid ja väiketehasetäislahendusi.

EBÜ andis välja Keskkonnainvesteeringute Keskuse(KIK) rahalisel toel alates 2003. aastast ajakirja „Eesti Põlevloodusvarad ja–jäätmed“, mis 2016. aastast kannab nime „Põlevad ja Mittepõlevad Energiaallikad“,et kajastust leiaksid kõik taastuvad energiaallikad, mitte ainult põlevad.Seega koos käesolevaga on välja antud kokku 16 numbrit. 2016 aastal uuendati temaatilist brošüüri „Puitkütus“. Elektroonsel kujul (v.a 2003. aasta number)on need saadavad EBÜ kodulehel (rubriigis Publikatsioonid).

On heameel tõdeda, et valdava osa Eesti linnade ja külade kaugküttesüsteemides toodetavast soojusest saadakse biomassist (hakkpuit, puitjäätmed, koor, põhk, luhahein, biogaas jms). KIKi kaudu saavad jätkuvalt toetust soojusettevõtjad, kes soovivad fossiilkütustel töötavaid katlamaju üle viia peamiselt puitkütustele.

 

Tagasi pealehele

Kalender

Uudiste ahiiv

Copyright © 2024 eby