Hr. Mihkel Pärnoja

Minister

Majandusministeerium

Harju 11

15027 Tallinn

Meie:9.07.200l.a.nr 13-3-1/226

 

Strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamine "Eesti põlevkivienergeetika restruktureerimise tegevuskava 2001 - 2006" suhtes

Lugupeetud härra Pärnoja

Vastavalt 04. juulil 2001. a. Keskkonnaministeeriumisse saabunud Eesti keskkonnaorganisatsioonide ühisavalduse punktile 3 tehakse ettepanek läbi viia seadusekohane strateegiline keskkonnamõju hindamine "Eesti põlevkivienergeetika restruktureerimise tegevuskava 2001 - 2006" suhtes.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seaduse (RT I 2000, 54, 348) §22 kohaselt tuleb riikliku arengukava või programmiga kavandatavast tegevusest tulenevat võimalikku keskkonnamõju hinnata. Vabariigi Valitsuse 27. märtsi 2001. a. protokolliga nr 16 punkt 15 heaks kiidetud tegevuskava "Eesti põlevkivienergeetika restruktureerimise tegevuskava 2001-2006" arendajaks on eelnimetatud seaduse alusel Majandusministeerium, kes oleks pidanud tellima keskkonnamõju hindamise. Keskkonnaministeeriumi andmetel pole Majandusministeerium tegevuskava kooskõlastanud, ega tellinud sellele keskkonnamõju hindamist. Keskkonnministeerium kui otsustaja antud küsimuses (tulenevalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seadusest), teeb ettepaneku koheselt alustada keskkonnamõju hindamine "Eesti põlevkivienergeetika restruktureerimise tegevuskava2001-2006” kohta.

Lugupidamisega

Heiki Kranich

Minister

 

Veronika Verš

6 604 599